Vedtægter

Vedtægter for Horsens KFUM

§ 1 Navn og hjemsted

stk 1 Sammenslutningens navn er Horsens KFUM IDRÆT og er hjemmehørende i Horsens Kommune.

stk 2 Horsens KFUM er stiftet den 17. september 1928 og er sammenlagt med Birkeparken den 1. januar 1987. Birkeparken er stiftet den 9. januar 1978.

§ 2Formål

stk 1 Foreningens formål er at samle medlemmerne omkring idræt – såvel motion – som konkurrencemæssigt, og derved at tilgodese både bredden og eliten, samt skabe en god ånd og tone.

stk 2 Horsens KFUM IDRÆT skal acceptere de af KFUMs idrætsforbud til enhver tid gældende love.

§ 3Medlemmer

stk 1 Som medlem kan optages enhver, som vil respektere foreningens love, og som ikke er i kontingentrestance til en anden forening/KFUM afdeling. Kontingentrestance ud over 1 måned medfører udelukkelse fra deltagelse i foreningens aktiviteter. Ingen, der er udelukket på grund af restance, kan optages før det skyldige beløb er betalt til afdelingen.

stk 2 Udmeldelse skal foregå skriftlig til afdelingens kasserer, og kan kun accepteres, såfremt medlemmet ikke er i kontingentrestance.

stk 3 Et medlem kan ekskluderes, hvis opførsel og adfærd strider mod foreningens love. Eksklusionen foretages af afdelingsbestyrelsen. Et ekskluderet medlem har ret til at forelægge og få sin sag behandlet på førstkommende hovedbestyrelsesmøde, samt at forelægge og få sin sag behandlet på førstkommende ordinære hovedgeneralforsamling.

§ 4Kontingent

stk 1 Der betales ikke fast kontingentafgift til hovedkassen.

stk 2 Hver afdeling indbetaler et beløb til dækning af forretningsførerens arbejde og til hovedafdelingens medlemskontingent til hovedorganisationerne. Hovedafdelingen beregner beløbet ud fra medlemstallet pr. 31. december, og beløbsstørrelsen vurderes ud fra årsregnskabet.

stk 3 Kontingentet i afdelingerne fastsættes for et år af gangen på afdelingernes generalforsamling. Der betales kontingent for hver idrætsgren, dog med rabatordninger i henhold til indgået samarbejdsaftale af den 28. april 2003. Kontingentfrihed kan kun besluttes af en samlet afdelingsbestyrelse.

§ 5Generalforsamlingen

stk 1 Hovedgeneralforsamlingen er foreningens højeste myndighed og den afholdes hvert år i april måned. Indkaldelse bekendtgøres i den lokale dagspresse senest 3 uger før hovedgeneralforsamlingens afholdelse.

stk 2 Afdelingsgeneralforsamlingen er afdelingens højeste myndighed og den afholdes hvert år senest den 31. marts. Indkaldelse bekendtgøres i den lokale dagspresse senest 3 uger før afdelingsgeneralforsamlingens afholdelse.

stk 3 Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, og som ikke er i kontingent-restance. Valgbarhed har alle medlemmer over 18 år, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

stk 4 Hovedgeneralforsamlingen har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Budget
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af forretningsfører (kun lige år)
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

stk 5 Afdelingsgeneralforsamlingen har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant
 7. Kontingent
 8. Eventuelt

stk 6 Forslag, der ønskes behandlet på såvel hovedgeneralforsamlingen som afdelingsgeneralforsamlingen, skal skriftligt være forretningsføreren respektiv formændene i afdelingerne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Afstemning og valg afgøres ved almindeligt flertal.

stk 7 Ekstraordinær hoved- og afdelingsgeneralforsamling afholdes når hovedbestyrelsen/afdelingsbestyrelsen beslutter det, eller når mindst ¼ af foreningens/afdelingens medlemmer fremsender begæring herom. Bekendtgøres med dagsorden og efter samme retningslinier som ved ordinær generalforsamling.

§ 6Ledelse og tegningsregler

stk 1 Hovedforeningen ledes i det daglige af forretningsføreren, der vælges for en 2-årig periode på hovedgeneralforsamlingen.

stk 2 Hovedforeningens samlede bestyrelse udgøres af formand og kasserer for hver afdeling (kaldet hovedbestyrelsen).

stk 3 Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der skal føres referat ved alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

stk 4 Hovedbestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 2/3 af dens medlemmer er tilstede.

stk 5 Afdelingen ledes af formand, næstformand, kasserer og sekretær, der vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Formand og sekretær er på valg på ulige årstal. Næstformand og kasserer er på valg på lige årstal.

stk 6 Afdelingsbestyrelsen bestemmer selv antallet i bestyrelsen dog mindst 4. Får et bestyrelsesmedlem forfald, indtræder suppleanten i dennes sted i den resterende valgperiode. Næstformanden indtræder dog i formandens sted, hvis denne får forfald.

stk 7 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der skal laves referat ved alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Bestyrelsen skal drage omsorg for, at foreningens hele formålsparagraf tilgodeses. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 dele af dens medlemmer – heriblandt formanden – er tilstede.

stk 8 Hovedforeningen tegnes af forretningsføreren. Afdelingerne tegnes af formændene.

stk 9 Foreningens/afdelingernes regnskabsår er kalenderåret.

stk 10 Afdelingerne er økonomisk uafhængige, men dog ansvarlige overfor hovedbestyrelsen.

stk 11 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af forskellige opgaver. Eventuelle formænd for disse udvalg kan deltage i bestyrelsesmøder – dog uden stemmeret.

§ 7 Afdelingens løsrivelse

stk 1 Hvis en afdeling ønsker at løsrive sig fra foreningen, skal samtlige aktiver i afdelingen bindes i 5 år i foreningens hovedkasse. De skal være til rådighed for en nystartelse af afdelingen. Aktiverne bindes på en bank/sparekassekonto, og kan kun hæves efter godkendelse i hovedbestyrelsen. Efter 5 år tilfalder aktiverne hovedkassen.

§ 8 Foreningens opløsning

stk 1 Foreningen opløsning kan kun ske på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær hovedgeneralforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigedes medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 2/3 dele af de afgivne stemmer er for forslaget.

stk 2 I tilfælde af foreningens opløsning, skal de aktiver, der er i behold, bindes i 5 år. De skal være til rådighed for en nystartet Horsens KFUM IDRÆT i Horsens Kommune. Aktiverne bindes på en bank/sparekassekonto, og kan kun hæves med underskrift af KFUM Idrætsforbund.

Efter 5 år tilfalder aktiverne Børn/Unge Aktiviteter i Horsens Kommune.

§ 9 Vedtægtsændringer

stk 1 Foreningens vedtægter kan kun ændres på hovedgeneralforsamlingen såfremt mindst 2/3 dele af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

stk 2 Forslag til vedtægtsændring skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

Vedtaget på generalforsamlingen den 28. april 2003

Formand for KFUM Fodbold Formand for KFUM Badminton

Henrik Jensen Helle Bjørnskov

Formand for KFUM Håndbold Formand for KFUM Bordtennis

Maria Rasmussen Hans Aage Pedersen